هفت مرحله ايجاد عادت جديد

یادداشتی از برایان تریسي


ایجاد یک عادت جدید چقدر طول مي کشد؟


دوره زماني آن مي تواند از یک ثانیھ تا چندین
سال باشد. سرعت ایجاد الگوي عادت جدید با
شدت احساساتي تعیین مي شود کھ با آن
تصمیم ھمراه است تا فعالیت در راھي خاص
آغاز شود.
بسیاري افراد در مورد کاھش وزن و تناسب
اندام فکر مي کنند، حرف مي زنند و راه
حل ھایي ارائھ مي دھند. این کار ممکن است
سال ھا طول بکشد. سپس یک روز دکترھا
اگر وزن خود را کاھش ندھي و » مي گویند
وضعیت فیزیکي خود را بھبود نبخشي، در
«. معرض خطر مرگ زودھنگام قرار داري
ناگھان، ترس از مرگ چنان شدت مي یابد کھ
فرد رژیم غذایي خود را تغییر مي دھد،
ورزش را شروع مي کند و تبدیل بھ شخصي
سالم و متناسب مي شود. روانشناسان این
« تجربھ احساسي چشمگیر » حالت را یک
مي نامند. ھر تجربھ اي از درد یا لذت شدید،
در ترکیب با رفتار، مي تواند الگوي رفتاري
عادت را خلق کند کھ مي تواند تا آخرین روز
زندگي فرد ادامھ داشتھ باشد.
براي مثال، اینکھ دست خود را روي اجاق
داغ بگذارید یا سیم برق را لمس کنید بھ شما
شوک یا درد آني مي دھد. این تجربھ شاید یک
ثانیھ طول بکشد. اما در بقیھ زندگي تان، این
عادت را در خود پرورش مي دھید کھ دست
خود را روي اجاق داغ نگذارید یا بھ سیم برق
دست نزنید. این عادت بلافاصلھ شکل
مي گیرد و براي ھمیشھ دوام خواھد داشت.
21 روز براي ترک یک عادت یا ایجاد یک
عادت
متخصصان بر این باورند کھ 21 روز طول
مي کشد تا عادتي را ترک کنید یا الگوي
عادتي با پیچیدگي متوسط را در خود ایجاد
کنید. منظورمان عادت ھاي ساده اي ھمچون
در ساعتي خاص و صبح زودتر بیدار شدن،
ورزش قبل از آغاز کار روزانھ، گوش دادن
بھ برنامھ ھاي آموزشي در اتومبیل، رفتن بھ
رختخواب در ساعتي خاص، وقت شناس بودن
براي قرار ملاقات ھا، برنامھ ریزي روزھا از
قبل، آغاز با مھم ترین کارھایتان یا
کامل کردن کاري کھ آغاز کرده اید قبل از
انجام کار دیگر است.
اینھا عادت ھایي با پیچیدگي متوسط ھستند کھ
بھ سادگي مي توان در مدت 14 تا 21 روز و
با تمرین و تکرار آنھا را بھ وجود آورد.
چگونگي ایجاد یک عادت
طي سال ھا، روشي ساده، قدرتمند و
اثبات شده براي پرورش عادتي جدید تعیین شد
کھ بسیار شبیھ دستور پخت غذا در آشپزخانھ
است. شما مي توانید آن را براي ایجاد ھر
عادتي بھ کار ببرید. با گذشت زمان ایجاد
عادت ھایي کھ مي خواھید و تلفیق آن با
شخصیت تان آسان تر و آسان تر مي شوند.
1- تصمیم بگیرید.
ابتدا تصمیم بگیرید. بھ روشني تصمیم بگیرید
کھ قصد دارید در تمامي موارد و ھر زمان کھ
رفتاري لازم بود، بھ روشي خاص عمل کنید.
براي مثال اگر تصمیم مي گیرید کھ ھر روز
صبح زود بیدار شوید و ورزش کنید، ساعت
خود را براي زماني خاص تنظیم کنید و وقتي
زنگ بھ صدا درمي آید، بلافاصلھ بلند شوید،
لباس ھاي ورزشي تان را بپوشید و جلسھ
ورزش خود را آغاز کنید.
2-ھرگز در عادت ھاي جدیدتان استثنا قائل
نشوید.
دوم، در مرحلھ شکل گیري، ھرگز نگذارید
استثنایي در الگوي عادت جدیدتان بھ وجود
بیاید. ھرگز بھانھ نیاورید و توجیھ نکنید. اگر
بھ این نتیجھ رسیده اید کھ ھر روز ساعت
شش صبح از خواب بیدار شوید، خود رامجبور کنید کھ ساعت شش صبح بلند شوید تا
زماني کھ انجام این کار بھ صورت خودكار
انجام شود.
3-بھ دیگران بگویید کھ رفتار جدیدي را
تمرین مي کنید.
سوم، بھ دیگران بگویید کھ قصد دارید رفتار
خاصي را تمرین کنید. بسیار جالب توجھ است
کھ وقتي مي دانید دیگران در حال تماشاي شما
ھستند تا ببینند عزم دنبال کردن راھتان را
دارید، چقدر عزم و نظم تان بیشتر مي شود.
4- عادت جدید خود را در ذھن بھ تصویر
بکشید.
چھارم، خود را در حال اجرا یا رفتاري خاص
در موقعیتي خاص بھ تصویر بکشید. ھر چھ
بیشتر خود را بھ گونھ اي تصور کنید کھ گویي
از قبل آن عادت جدید را داشتھ اید. این رفتار
جدید با سرعت بیشتري بھ وسیلھ ذھن
ناخودآگاھتان پذیرفتھ شده و اتوماتیک
مي شود.
5- یک جملھ تاکیدي بسازید.
پنجم، جملھ تاکیدي اي بسازید و بارھا و بارھا
با خودتان تکرار کنید. این تکرار باعث
افزایش سرعت پرورش عادت جدید مي شود.
براي مثال، مي توانید چیزي شبیھ این جملھ
من ھر روز صبح ساعت شش از » بگویید کھ
این کلام را پیش از «! خواب بیدار مي شوم
خواب با خود تکرار کنید. در بیشتر موارد، بھ
طور خودکار پیش از اینکھ ساعت تان زنگ
بزند، بیدار مي شوید و بھ زودي دیگر نیازي
بھ زنگ ساعت ندارید.
6- اصرار بورزید.
ششم، بر رفتار جدید اصرار بورزید تا چنان
خودکار و آسان شود کھ اگر آن را انجام ندھید
احساس ناراحتي کنید.
7-بھ خود جایزه بدھید.

ھفتم، و مھم تر از ھمھ اینکھ براي تمرین
عادت جدید بھ خودتان جایزه بدھید. ھربار کھ
بھ خود جایزه مي دھید، آن رفتار را دوباره
تایید مي کنید و دوباره خود را تشویق
مي کنید. بھ زودي، در سطح ناخودآگاه، لذت
پاداش آن رفتار را با خود رفتار ھمراه
مي کنید. نیروي مثبتي را کھ بھ صورت
ناخودآگاه بھ دنبال آن ھستید با انجام رفتار یا
عادت جدید بھ دست مي آورید.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید