فیلم پرواز جنگنده سوخو-۳۵ در تهران ساختگی و جعلی است

 

فیلمی ساختگی و جعلی در شبکه‌های مجازی منتشر شده که در آن یک جنگنده سوخو-۳۵ روسی در آسمان تهران و مهرآباد در حال پرواز است.

اخیرا فیلمی جعلی در شبکه‌های مجازی منتشر شده که در آن یک جنگنده سوخو-35 روسی در آسمان تهران و مهرآباد در حال پرواز است.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید