نصب کنتور های هوشمند به زودی اجرایی می شود

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: برای نصب کنتورهای هوشمند اقداماتی انجام دادیم که بزودی با اتمام مطالعات، عملیات پایلوت اجرایی می شود.
یکی از تدابیری که برای مصرف گاز در نظر گرفته شد، اما همچنان خبری از اجرای شدن طرح وجود ندارد و مشخص نیست که آیا چنین اقدامی در سال آینده اجرایی می‌شود، مجید چگنی معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل شرکت ملی گاز در رابطه با این موضوع به خبرنگار مهر می‌گوید: برای نصب کنتورهای هوشمند در حال پیگیری هستیم و به زودی با اتمام مطالعات بحث پایلوت انجامی شود و پس از آن به صورت گسترده پروژه را در اکثر استان‌ها عملیاتی می‌کنیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز در پاسخ به این سوال که آیا تولید و نصب کنتورهای هوشمند آغاز شده است گفت: کنتورهای هوشمند گاز داخلی سازی شده و شرکت‌های بسیاری این توانمندی را دارند که کنتورهای هوشمند را تولید کنند و جلساتی با تولیدکنندگان برگزار شده است و از وجود همه آنها استفاده می‌شود.

وی در رابطه با تعرفه گذاری جدید برای قیمت گاز گفت: شرکت ملی گاز برای تعرفه گذاری جدید در سال جاری ابلاغی دریافت نکرده است.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید